Podľa typov strojov arrow Kombajny arrow New Holland CX5 & CX6

New Holland CX5 & CX6
CX6.80
CX6.80
CX5.90 Laterale
CX5.90 Laterale
CX6.80
CX6.80
TripleClean
New Holland CX5 & CX6

Po predchádzajúcom úspechu novej rady kombajnov CSX, došlo v roku 2017 k jej kompletnému ,,vynoveniu“ a bude predávaná pod označením CX5 (päť vytriasadiel) a CX6 (šesť vytriasadiel). Rada CX5/CX6 je vyvinutá z kombajnov predchádzajúcej rady CSX a je obohatená o niektoré prvky z rady CX7/CX8, čím spoločnosť New Holland ponúka najvyšší stupeň výbavy v strednej rade vytriasadlových kombajnov. Pri vývoji tejto modelovej rady bol kladený dôraz na pracovnú všestrannosť, jednoduché ovládanie a je určená pre farmy od 200 do 600 ha.

Nová rada kombajnov preberá štýl veľkých kombajnov rady CX8 a CR Relevation. Medzi nové prvky môžeme zaradiť veľký boční kryt, otočné schodíky kabíny, vrchné vyprázdňovanie, ktoré umožňuje plniť aj vysoké vlečky. Nadstavba zásobníka je ovládaná elektricky z kabíny kombajnu, pričom objem zásobníka je 8300 litrov pre CX5 a 9300 litrov pre CX6. Rýchlosť vyprázdňovania je 100 litrov za sekundu.

Vysoká rýchlosť kosy, plne nastaviteľný prihŕňač a priebežný šnek s výsuvnými prstami zabezpečujú plynulý prísun hmoty do mlátiaceho ústrojenstva. K dispozícii sú dva druhy obilných žacích líšt High capacity, a NewVarifeed s plynulým výsuvom kosy až 57,5 cm. Systém automatického nastavenia výšky strniska AutoFloat II udržuje žací stôl kombajnu v nastavenej výške alebo nastavenom prítlaku na podložku a samozrejmosťou je aj automatické priečne kopírovanie žacieho stolu. Novinkou je, že citlivosť kopírovania je automaticky prispôsobená pozdĺžnemu sklonu kombajnu (do kopca je citlivosť nižšia a dole kopcom vyššia), čím je dosiahnuté rovnomerné strnisko. Nože /žabky/ žacej lišty sú za účelom rýchlej a ľahkej výmeny priskrutkované.

Technológia HarveStar - 4 bubnového mlátiacieho systému zvyšuje výkon a separáciu kombajnu aj vo vlhkejších podmienkach. Okrem klasického nastavenia mlátiaceho bubna a koša, môže obsluha prispôsobiť nastavenie kombajnu aj otvorením/zavretím zadnej časti mlátiaceho koša, zmeniť otáčky Rotary separátora a aj otvoriť/zavrieť kôš Rotary separátora. Za Rotary separátorom je pri kombajnoch rady CX5/CX6 umiestnený usmerňovací bubon slamy. Delený mlátiaci kôš umožňuje rýchlu prestavbu na kukuricu, pri ktorom sa menia len prvé dve sekcie. Táto výmena je dostupná cez lapač kameňov a nie je potrebné kôš vyberať a tak je prestavba na kukuricu zredukovaná zo 4 hodín na 20 minút.

Kombajny rady CX5/CX6 Elevation sú vybavené patentovaným systémom čistenia ,,Smart“ , ktoré eliminuje straty až do 25% svahu a spočíva v automatickom 3D pohybe horného sita /sito sa okrem pozdĺžneho smeru hýbe aj priečne proti svahu/, čím sa eliminujú straty čistenia pri jednostrannom preťažení sita. Fungovanie tohoto systému je zabezpečené elektrickým monitorovaním horizontálneho stavu kombajnu. Systém Opti-Fan monitoruje aj pozdĺžny sklon kombajnu a automaticky upravuje nastavené otáčky ventilátora pri práci do svahu /otáčky zníži a zabráni vyfukovaniu zrna/ alebo zo svahu /otáčky zvýši a zabráni preťaženiu sít/. Novinkou je systém variabilných otáčok vytriasadiel Opti-Speed, pričom vytriasadlá majú pri jazde po rovine konštantné otáčky, pri jazde do kopca vytriasadlá zpomaľujú a pri jazde z kopca zrýchľujú. Týmto systémom sa znižujú straty na vytriasadlách a zamedzuje sa ich zablokovaniu. Celý systém je riadený automaticky a logicky doplňuje systém Opti-Fan a úspešne funguje pri vyššej rade CX7/CX8.

V základnej výbave je 3-stupňové inovatívne Triple-Clean čistenie, ktoré zvyšuje výkonnosť čistenia až o 15%. Zvýšená výkonosť je dosiahnutá vďaka ďalšiemu stupňu spádovej dosky, kde prídavný prúd vzduchu odstraňuje velké objemy pliev a úlomkov slamy. Osvetlenie plochy sít je pomocou LED svetiel.

Kombajny s označením Lateral - sú schopné pomocou hydraulického systému umiestnenom na prednej náprave automaticky udržiavať kombajn v rovine až do 18% svahu.

Kabína bola pre radu CX5/CX6 kompletne prepracovaná a má označenie Harvest Suite™ Deluxe cab. Poskytuje obsluhe cez zväčšenú presklennú plochu vynikajúci výhľad a pohodlie, pravostranná konzola umožňuje ovládanie medzery mláťacieho koša, medzier vrchného a spodného sita, otáčok mláťacieho bubna, otáčok ventilátora, otáčok motora, režimu kopírovania a nastavenia pracovného záberu priamo z kabíny vodiča. Ovládacia páka Command Grip umožňuje ovládanie rýchlosti pojazdu, dvíhanie, klesanie stola a prihŕňača, stranové vyrovnávanie, ovládanie otáčok prihŕňača, vysúvanie, zasúvanie a zapínanie pohonu vyprázdňovacej rúry a tempomatu. Práca na poli môže prebiehať v troch ,,režimoch“ t.j. v režime výšky strniska, režime prítlaku a režime kopírovania.

Farebný dotykový monitor IntelliView IV zobrazuje logicky usporiadané symboly a obsluhe poskytuje všetky potrebné údaje a informácie o práci kombajnu. Na monitore sa prehľadne zobrazujú straty na vytriasadlách, straty na sitách a tiež aj množstvo hmoty v kláskovom dopravníku, čím je obsluhe umožnená spolu s ostanými nastaveniami kombajnu priamo z kabíny jednoduchá a rýchla reakcia na zmenu poľných podmienok. Pre potreby precízneho poľnohospodárstva je možné kombajny rady CX5/CX6 vybaviť meračom vlhkosti, meračom výnosov a systémom pre vytváranie mapy úrod. Štandardné v programe monitora je automatické nastavenie plodiny ACS, ktoré umožňuje uložiť pre danú plodinu dve rôzne nastavenia plus jedno nastavenie na úvrať.

Kombajny CX6.90 sú vybavené motorom Iveco Cursor 9 s max. výkonom 340 koní a ostatné tri modely majú 6,7 l motor Iveco NEF s max. výkonom CX5.80 - 258 koní, CX5.90 a CX6.80 - 300 koní. Obidva typy motorov využívajú technológiu priameho vstrekovania common rail a spĺňajú emisnú normu Tier 4B. Pre splnenie požiadaviek tejto emisnej normy sa spoločnosť New Holland vydala cestou selektívnej katalityckej redukcie HI-eSCR - vplyvom vstreknutia látky AdBlue do výfukového potrubia sa oxidy dusíka NOx zmenia na plynný dusík a vodu. Motory tak už pre plnenie emisných noriem nie sú ,,pridusené", ale môžu pracovať bez obmedzení, nakoľko k zníženiu škodlivých emisií dochádza až vo výfuku, čo sa prejavý až 10% znížení spotreby. Dávkovanie AdBlue je automatické podľa zloženia výfukových plynov. Zníženie spotreby zabezpečí aj tempomat určený na presuny po cestách, aktivuje sa tlačidlom na ovládacej páke. Palivová nádrž bola zväčšená na 670 litrov.

Pre potreby automatickej navigácie kombajnu sú k dispozícii dve možnosti. Prvá je SmartSteer pomocou laserového skenera, ktorý sníma rozdiel medzi pokoseným a stojacim obilím. Druhá možnosť je pomocou navigácie DGPS.

Pre radu CX5/CX6 bol prepracovaný metač plev, ktorý umožňuje výber spôsobu rozmetania naširoko na zem, alebo do slamy a následne do drtiča.

Interval mazania je u väčšiny mazacích miest predĺžený až na 50 motohodín, čo vo veľkej miere zjednodušuje údržbu kombajnu.

Prospekt CX5 & CX6